UPITNIK "OTPADNI RIBOLOVNI ALATI I MORSKI OTPAD"

 

OVO ISTRAŽIVANJE JE ZAVRŠENO.

Hvala što sudjelujete u ovom istraživanju, kojem je cilj doprinijeti procesu pripreme sustava za zaštitu morskog okoliša od negativnog utjecaja otpada od plastike i otpadnih ribolovnih alata koji sadrže plastiku. Rezultati istraživanja biti će prikazani u sumarnom obliku, što znači da neće biti prikazani Vaši osobni podaci, podaci o Vašoj tvrtki, niti Vaši odgovori na pitanja

Predviđeno vrijeme za ispunjavanje upitnika je 10-15 minuta. Kontaktirajte otpadodplastike@mingor.hr ukoliko imate pitanja. 

 • Ispitanik je osoba koja koristi ribolovne alate koji sadrže plastiku pri obavljanju gospodarskih i/ili negospodarskih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturi, ili vadi iz mora  pronađene ulovljene ribolovne alate. 
 • Ribolovni alat je svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u morskom ribolovu (gospodarskom i negospodarskom) ili akvakulturi za traženje, hvatanje ili uzgoj morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje ili uzgoj takvih morskih bioloških resursa. 
 • Ribolovni alat koji sadrži plastiku je onaj koji je u potpunosti ili djelomično izrađen od plastike.
 • Otpadni ribolovni alat je svaki ribolovni alat koji je otpad, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili su bili pričvršćeni na njega, među ostalim i kada je bio ostavljen ili izgubljen.
 • Morski otpad je otpad u morskom okolišu i obalnom području u neposrednom kontaktu s morem koji nastaje ljudskim aktivnostima na kopnu ili moru, a nalazi se na površini mora, u vodenom stupcu, na morskom dnu ili je naplavljen.
Loading
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Opći podaci
 • Korištenje ribolovnih alata
 • Gospodarenje otpadnim ribolovnim alatom
 • 1 of 4
 • 25%
 • I . Opći podaci o ispitaniku