Izvještajne obaveze za tri direktive koje su predmet interesa Projekta HRPWD:

1. Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu

Direktiva 94/62/EC u članku 6(1), točka (f) do (i), postavlja nove ciljeve za recikliranje. Do roka koji je postavljen za izvješćivanje prema novim ciljevima (za 2025.godinu), država članica i dalje mora izvještavati o sukladnosti sa starim ciljevima, kako je određeno u članku 6 (1), točka (a) do (e). Direktivom su postavljeni nova, jasnija pravila za izračun dosezanja ciljeva recikliranja. Nova pravila izračuna poželjno je primijeniti i za dokazivanje sukladnosti sa starim, kao i s novim ciljevima.

Podaci se izvještavaju elektronički, za svaku kalendarsku godinu, u roku od 18 mjeseci od kraja izvještajne godine za koju su podaci sakupljeni.

Od 2020. godine koristi se novi format za izvješćivanje podataka. Podaci o nastanku i obradi ambalažnog otpada te ponovno uporabljenoj ambalaži, dostavljaju se sukladno formatu iz Priloga I. Odluke Komisije 2019/665 (Tablica 1, Tablica 2, Tablica 3). Uz podatke se dostavlja prateće Izvješće o kvaliteti podataka sukladno Prilogu IV. Odluke Komisije 2019/665. Također se dostavlja izvješće o mjerama provedenima sukladno članku 6a (3), koji se odnosi na uspostavu sustava kontrole kvalitete i sljedivosti ambalažnog otpada, te izvješće o provedbi članka 6a (8), koji se odnosi na izvoz ambalažnog otpada, uključujući informacije o prosječnim stopama gubitaka, gdje je to primjenjivo.

 

2. Direktiva (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš (SUP)

U 2019. godini su propisana nova pravila za jednokratne plastične proizvode najčešće pronađene na plažama, kao i za izgubljene i odbačene ribolovne alate, što zajedno čini oko 70% predmeta koji su odbačeni u morski okoliš.

SUP Direktiva uvodi nove obaveze praćenja potrošnje jednokratnih plastičnih proizvoda i mjera koje se na njih odnose. Potrebno je pratiti provedbu te o napretku izvješćivati Europsku Komisiju. SUP Direktiva zahtjeva daljnji razvoj  sustava “proširene odgovornosti proizvođača”, pri čemu “proizvođači” za određene kategorije proizvoda trebaju pokriti troškove sakupljanja i obrade, ali i  troškove čišćenja okoliša, prikupljanja podataka te aktivnosti sprečavanja nastanka otpada.

Europskoj Komisiji se, za svaku kalendarsku godinu, izvješćuju sljedeći podaci:

  • podaci o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu navedeni u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište države članice svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.; (odnosi se na čaše za napitke i spremnike za hranu)
  • informacije o mjerama koje je država članica poduzela za potrebe članka 4. stavka 1.; (odnosi se na čaše za napitke i spremnike za hranu)
  • podaci o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu navedenima u dijelu F Priloga koji su odvojeno skupljeni u državi članici svake godine, kako bi se dokazalo postizanje ciljeva za odvojeno skupljanje u skladu s člankom 9. stavkom 1.; (odnosi se na boce za napitke)
  • podaci o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište te o sakupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državi članici svake godine;
  • informacije o sadržaju recikliranog materijala u bocama za napitke navedenima u dijelu F Priloga kako bi se dokazalo postizanje ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 5.; i
  • podaci o otpadu nastalom nakon potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u odjeljku III. dijela E Priloga koji je skupljen u skladu s člankom 8. stavkom 3. (odnosi se na duhanske proizvode s filtrom

Prvo izvještajno razdoblje je 2022. godina, s izuzetkom posljednje dvije stavke, za koje je prvo izvještajno razdoblje 2023. godina.

Uz podatke je potrebno priložiti izvješće o provjeri kvalitete podataka.

 

3. Direktiva (EU) 2015/720 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29.4.2015. kojom se mijenja Direktiva br. 94/62/EC vezano za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica te

Direktiva (EU) 2015/720 od svake države članice traži donošenje mjera kojima će se na njezinom teritoriju postići smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Odluka Komisije 2018/896 traži od države članice da izračuna i dostavi izvješće o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica, kako bi se pratila provedba i napredak u odnosu na zahtjevano smanjenje potrošnje. Potrebno je izračunati godišnju potrošnju laganih plastičnih vrećica po stanovniku (broj komada ili težinu).

Za izvješćivanje se koristi barem jedna od četiri ponuđene izvještajne tablice iz Priloga Odluke 2018/896, uz koju se prilaže izvješće o provjeri kvalitete podataka, kako je propisano u Prilogu IV. Odluke 2019/665.

Izvješće se dostavlja u roku od 18 mjeseci od kraja referentne godine za koju se iskazuju podaci.