Radni paket WP 2 – Inicijalna analiza praznina (gap), metodologija, istraživanja i izvještaji

Aktivnost 2.1. Inicijalna analiza praznina (gap)

Analiza postojećih podataka sukladno zahtjevima SUP Direktive (EU) 2019/904, Direktive 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu i Direktive (EU) 2015/720 o plasičnim vrećicama. Izrada Izvještaja o analizi praznina (Gap Analysis Report).

Analiza podataka raspoloživih u Registru onečišćavanja okoliša (MINGOR), podataka raspoloživih u sustavu za posebne kategorije otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te ostalih raspoloživih podataka iz drugih izvora (Državni zavod za statistiku, Hrvatska gospodarska komora, Carinska uprava i dr.). U procesu se uzimaju u obzir novi provedbeni propisi i priručnici Europske komisije, u svrhu usklađivanja s novim pravilima izračuna recikliranja, te novim formatima za izvješćivanje. 

Aktivnosti 2.2. Metodologija i odabir prioritetnih podataka

Identifikacija izvora podataka i podataka potrebnih za nove setove podataka i izračune.

Opis predložene metode prikupljanja podataka i izračuna. Identifikacija podataka odabranih za prioritetno prikupljanje / istraživanje.

Aktivnost 2.3. Elektronički obrasci / aplikacije

Razvoj elektroničkih rješenja (obrazaca / aplikacija / GIS karata) za prikupljanje, analzu i prezentaciju odabranih podataka. Elektronička rješenja koristit će se za vrijeme ili nakon razdoblja provedbe projekta.

Aktivnost 2.4. Provedba istraživanja

Provedba, najmanje dva, istraživanja prioritetnih podataka.

Za ribolovne alate koji sadrže plastiku potrebno je identificirati potencijalne subjekte koji će sudjelovati u budućoj shemi “proširene odgovornosti proizvođača” te odrediti količine stavljene na tržište. Potrebna su unaprjeđenja podataka o ambalaži od plastike stavljenoj na tržište (uključujući lagane plastične vrećice za nošenje). Istraživanja potrošnje određenih odabranih SUP proizvoda, kao što je ispitivanje udjela SUP i ne-SUP spremnika za hranu stavljenih na tržište. Od interesa su podaci o potrošnji filtera za duhanske proizvode koji sadrže plastiku, njihovudio u komunalnom otpadu i otpadu koji je predmet aktivnosti čišćenja (npr. na plažama.). 

Aktivnost 2.5. Analiza podataka, izračuni i preporuke

Analiza podataka,izračuni i procjene. Priprema preporuka za daljnje unaprjeđenje kvalitete podataka i usklađenja nacionalnih propisa sa odredbama EU propisa.

Analiza podataka koji su prikupljeni statističkim istraživanjima, podataka u Registru onečišćavanja okoliša i iz ostalih izvora. Izrada preporuka za daljnja unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka o plastici i otpadu od plastike, kao što su mogući prijedlozi za dodatne ključne brojeve otpada u Katalogu otpada i sl.

Aktivnost 2.6. Izvještaj o otpadu od plastike

Izvještaj je pripremljen za nacionalne potrebe (na hrvatskom, sažetak na engleskom). Izvještaj sadrži informacije o izvorima, vrstama i količinama otpada od plastike koji nastaje i kojim se gospodari. Sadrži predložene metode za prikupljanje podataka. Također sadrži rezultate analize podataka i preporuke za daljnje unaprjeđenje kvalitete podataka.

Aktivnost 2.7. Elektronička brošura o otpadu od plastike

Priprema elektroničke brošure o otpadu od plastike, uključujući i sprječavanje nastanka otpada od plastike.